Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
cao thiên văn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Khánh Hòa

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Khánh Hòa - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: nha trang - Khánh Hòa
Thông tin chia sẻ
do có việc bận nên phải nghỉ

Ngày tiếp nhận
04 December 20182018-12-04 06:17:27