Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn pgus hòa

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Binh tân - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Học hết 11 e nghỉ học

Ngày tiếp nhận
07 July 20192019-07-07 07:47:54