Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trinh thi tâm

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Chương mỹ - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Hoàn cảnh khó khăn .

Ngày tiếp nhận
27 Tháng 9 20222022-09-27 15:24:06