Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phan Chí Cương

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do hoàng cảnh gia đình kinh tế khó khăng nên phải ngừng việc học lại để phụ giúp gia đình

Ngày tiếp nhận
28 Tháng 9 20222022-09-28 14:03:20