Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
đỗ thị hoài phuongw

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Ninh - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: từ sơn - Bắc Ninh

Ngày tiếp nhận
04 October 20222022-10-04 14:26:10