Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
giềng sỳ cẩm phùng

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: 1 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
gia đình khó khăn

Ngày tiếp nhận
10 November 20222022-11-10 04:47:18