Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Minh Phong

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tiền Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tiền Giang - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Tiền Gianh - Tiền Giang
Thông tin chia sẻ
Học gần hết lớp 8

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 11 20222022-11-17 12:49:00