Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nghiêm hà

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Ninh - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: huyện yên phong - Bắc Ninh

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 3 20232023-03-01 00:44:38