Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ninh Quốc Thống

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Định quán - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
.

Ngày tiếp nhận
18 Tháng 3 20232023-03-18 09:54:18