Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Thuỷ

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Thông tin chia sẻ
Nghèo , nghỉ học

Ngày tiếp nhận
15 Tháng 5 20232023-05-14 17:07:48