Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
trần thanh phong

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: 4,5,8,10 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
14 October 20232023-10-14 13:50:12