Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
LÊ QUANG HOẢN

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Quảng Trị

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Quảng Trị - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Vinh Linh - Quảng Trị
Thông tin chia sẻ
Do giai đoạn ccgd và chia tỉnh năm 1989 lúc đó không được caps bằng lớp 8

Ngày tiếp nhận
16 November 20232023-11-16 05:43:40