Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Q4 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
21 November 20232023-11-21 10:39:39