Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hồ Thành

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Quảng Nam

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Quảng Nam - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Duy xuyên Quảng Nam - Quảng Nam

Ngày tiếp nhận
14 December 20232023-12-14 03:02:46