Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Mã thị Hoài Thương

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Đống đa - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
15 December 20232023-12-15 06:24:52