Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyễn hoàng anh

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: nam từ liêm - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
31 January 20242024-01-31 02:12:35