Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần thị Chưng

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Ngày xưa ba mẹ không đủ điều kiện cho đi học

Ngày tiếp nhận
03 February 20242024-02-03 10:05:32