Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thanh Liêm

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Quân 1

Ngày tiếp nhận
05 February 20242024-02-05 16:00:28