Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Châu Tính Thành

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Tân Uyên - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
23 February 20242024-02-23 04:22:45