Thông tin tuyển sinh ngành Bảo hộ lao động

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Bảo hộ lao động

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

TT

Ngành học

Mã ngành

6

Bảo hộ lao động

7850201

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

Mã ngành

Tên ngành đăng ký xét tuyến

Mã tổ hợp

7850201

Bảo hộ Lao động

AOO , A01 , A02 , BOO

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

 

Mã ngành

Ngành đào tạo

Khối tuyển

32

7850201

Bảo hộ lao động

A00 ; B00 ; D07 ;

A01

3