Thông tin tuyển sinh ngành Khoa học hàng hải

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Khoa học hàng hải

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển)
Ngành Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển)
78401061017030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển
Ngành Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển)
7840106101H219Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển)
Ngành Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy)
78401061025624Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy)
Ngành Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy)
7840106102H146Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Quản lý hàng hải)
Ngành Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải)
78401061044218Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Quản lý hàng hải)
Ngành Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải)
7840106104H219Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Công nghệ máy tàu thủy)
Ngành Khoa học hàng hải (chuyên ngành Công nghệ máy tàu thủy)
78401061054218Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Khánh Hòa - tin 2019
Khoa học hàng hải78401064218Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líToán, Hóa học, Tiếng Anh
2