Thông tin tuyển sinh ngành Truyền thông quốc tế

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Truyền thông quốc tế

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế 611 45   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh        
Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế (Sử dụng chứng chỉ miễn tiếng Anh) 611M 5   Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm, Ngữ văn, Toán   Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên   Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm, Ngữ văn, Khoa học xã hội        
Truyền thông quốc tế 7320107 45   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh        
Ngành Truyền thông quốc tế (Sử dụng chứng chỉ miễn tiếng Anh) 7320107M 5   Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm, Ngữ văn, Toán   Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên   Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm, Ngữ văn, Khoa học xã hội        
1