Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học Hòa Bình - Hà Nội (*)

Đề án Tuyển sinh trình độ Đại học năm 2020

 

Xem file PDF và download từ trang web chính thức của trường

http://daihochoabinh.edu.vn/documents/933431/1133015/ETU.DH+HOA+BINH.DE+AN+2020.pdf/d2cd29f3-4be2-4292-9c49-873f2c5b6bc0

_

 

Nguồn tham chiếu: http://daihochoabinh.edu.vn/tuyen-sinh/dai-hoc/-/content/933431/de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2020.html