Thông tin trường đã được xác thực

HBU - Trường đại học Hòa Bình - Hà Nội (*)