Thông tin trường đã được xác thực

TTU - Trường đại học Tân Tạo (*)

Địa chỉ: Đại lộ Đại học Tân Tạo, TP. Tri Thức Tân Đức, Đức Hòa, Long An.

Website chính: www.ttu.edu.vn

Loại hình trường:

Liên lạc: ĐT: 072 376 9216