Thông tin trường đã được xác thực

TTB - Trường đại học Tây Bắc