Thông tin trường đã được xác thực

YPB - Trường đại học Y Hải Phòng