Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Y Hải Phòng - YPB

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường YPB

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG NĂM 2022: