Thông tin trường đã được xác thực

TGH - TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP