Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học kinh tế Nghệ An - CEA

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường CEA

1.1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh là người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước và nước ngoài.

1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo 5 phương thức sau đây:

1.3.1 Phương thức 1: Xét tuyển thẳng

- Tuyển thẳng và tru tiên tuyển thẳng theo qui chế tuyển sinh. Chi tiết về thông báo tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển xem tại website https://naue.edu.vn

1.3.2. Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT. Mã phương thức xét tuyển: 200

- Xét tuyển theo kết quả học tập 3 học kỳ THPT (học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12).

1.3.3. Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Mã phương thức xét tuyển: 100

- Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

- Thí sinh đăng ký xét tuyển thực hiện theo hướng dẫn của trường THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Trường.

1.3.4. Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; kết quả bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Mã phương thức xét tuyển: 402

1.3.5. Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp. Mã phương thức xét tuyển: 407

Xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả học tập lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh.

1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

1.5.1. Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

1.5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

a. Tiêu chí xét tuyển theo phương thức 1 : Xét tuyển thẳng

Tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thẳng theo qui chế tuyển sinh. Chi tiết về thông báo tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển xem tại https://naue.edu.vn/tuyen-sinh-16/Default.aspx.

b. Tiêu chí xét tuyển theo phương thức 2 : Căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông.

Thí sinh có điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 3 học kỳ của các môn theo tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên khu vực, điểm đối tượng ưu tiên (nếu có).

Điểm XT = Điểm XT môn 1 + Điểm XT môn 2 + Điểm XT môn 3 + điểm UT

Trong đó:

c. Tiêu chí xét tuyển phương thức 3: Căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của 03 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển.

Điểm XT = Điểm thi môn 1 + Điểm thi môn 2 + Điểm thi môn 3 + điểm UT

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Lưu ý: Ngưỡng đảm bảo chất lượng dầu vào được công khai sau khi Bộ Giáo dục
và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT.

(chi tiết tại website www.dhktna.edu.vn; www.naue.edu.vn)

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi của tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

d. Tiêu chí xét tuyển phương thức 3: Theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; kết quả bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, kết quả bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Điểm xét tuyển (ĐXT) quy về thang 30 được xác định như sau:

+ Với điểm thi ĐGLN của ĐHQG Hà Nội:

ĐXT=Điểm ĐGNL * 30/150 + điểm ưu tiên (nếu có)

+ Với điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP Hồ Chí Minh:

ĐXT=Điểm ĐGNL * 30/1200 + điểm ưu tiên ( nếu có);

Ghi chú: Điểm bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội đã tính theo
thang điểm 30.

- Thí sinh có điểm xét tuyển đạt từ 13 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.

e. Tiêu chí xét tuyển theo phương thức 5: Phương thức kết hợp

- Xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả học tập lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

- Điểm xét tuyển = (Tổng điểm năm lớp 12 của 03 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét
tuyển + Tổng điểm thi THPT 2023 của 03 môn tổ hợp đăng ký xét tuyển)/2 + Điểm ưu tiên (nếu có)

- Thí sinh có điểm xét tuyển đạt từ 14 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.

Lưu ý: Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang điểm 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau: Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 Quy chế tuyển sinh ban hành theo Thông tư 08/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.6. Tổ chức tuyển sinh

1.6.1 Phương thức 1: Xét tuyển thẳng

Chi tiết về thời gian và cách thức nạp hồ sơ xét tuyển thẳng xem thông báo website: https://naue.edu.vn.

1.6.2. Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT

a. Thời gian dự kiến.

Thời gian: Từ 10/03/2023 đến 31/12/2023, chia thành nhiều đợt xét tuyển:

- Xét tuyển sớm đợt 1: Từ 10/03/2023 đến 30/05/2023;

- Xét tuyển sớm đợt 2: Từ 01/06/2023 đến 30/06/2023;

- Đợt 1 : Từ 01/07/2023 đến 15/08/2023

- Đợt bổ sung: Từ 16/08/2023 đến 31/12/2023;

b. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Đợt 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Các đợt xét tuyển khác: Nạp hồ sơ trực tuyển và làm theo hướng dẫn tại link Website: https://naue.edu.vn/dangkyxettuyen2023

1.6.3. Phương thức 3: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của 03 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường.

a. Thời gian dự kiến

Thời gian xét tuyển đợt 1: theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian xét tuyển các bổ sung sẽ được công bố trên Website

b. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Đợt 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Các đợt xét tuyển bổ sung: Nạp hồ sơ trực tuyển và làm theo hướng dẫn tại link Website: https://naue.edu.vn/dangkyxettuyen2023

1.6.4. Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, kết quả bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

a. Thời gian.

Thời gian: Từ 10/03/2023 đến 31/12/2023, chia thành nhiều đợt xét tuyển:

- Xét tuyển sớm đợt 1: Từ 10/03/2023 đến 30/05/2023;

- Xét tuyển sớm đợt 2: Từ 01/06/2023 đến 30/06/2023;

- Đợt 1 : Từ 01/07/2023 đến 15/08/2023

- Đợt bổ sung: Từ 16/08/2023 đến 31/12/2023;

b. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Đợt 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Các đợt xét tuyển khác: Nạp hồ sơ trực tuyến và làm theo hướng dẫn tại link Website: https://naue.edu.vn/dangkyxettuyen2023

1.6.5. Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp

Xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả học tập lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thời gian xét tuyển đợt 1: theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian xét tuyển các bổ sung sẽ được công bố trến Webside

b. Hình thức nhận hồ sơ ký xét tuyển

Đợt 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Các đợt xét tuyển khác: Nạp hồ sơ trực tuyển và làm theo hướng dẫn tại link Website: https://naue.edu.vn/dangkyxettuyen2023