Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy KHOA QUỐC TẾ (ĐH Thái Nguyên) - DTQ

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường DTQ

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.

Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

1.2. Phạm vi tuyển sinh.

Tuyển sinh trong cả nước

1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển).

1.3.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia: 35% chỉ tiêu

Dựa vào kết quả điểm thi THPT năm 2023 (không bảo lưu kết quả trước năm 2023). Điểm xét tuyển là tổng điểm thi THPT năm 2023 của các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao đến thấp.

1.3.2. Xét tuyển theo kết quả học tập và rèn luyện THPT (học bạ): 60% chỉ tiêu

Dựa vào ĐTBHB từng môn học của 02 kỳ học (2 kỳ lớp 11 hoặc lớp 12) theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. Điểm xéttuyển là tổng ĐTBHB theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao xuống thấp.

1.3.3. Xét tuyển thẳng: 05%

Tuyển thẳng theo Điều 8 của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mần non.

Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa Quốc tế cũng mở rộng ưu tiên xét tuyển thẳng đối với các đối tượng có năng lực, thu hút nhân tài với các chính sách như sau:

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.

1.5. Ngưỡng đầu vào.

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc trung cấp; có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành và các điều kiện dự tuyển khác theo Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT: Sau khi Bộ GDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, Nhà trường sẽ xác định ngưỡng điểm xét tuyển đối với từng ngành tuyển sinh.

- Xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ Trung học phổ thông

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

+ Hạnh kiểm cả kỳ 1 lớp 12 đạt loại Khá trở lên.

+ Tổng điểm 2 kỳ (2 kỳ học lớp 11 hoặc lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển từ 30.0 trở lên (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).