Phương thức tác động và mô hình triển khai Hướng nghiệp Việt

1. Cơ bản về nội dung tác động lên các đối tượng cần hướng nghiệp theo quan điểm của Hướng nghiệp Việt

 

Các yếu tố nào cần được cung cấp để tác động lên các đối tượng cần hướng nghiệp!?
(Để hướng nghiệp cho các đối tượng, thì cần các yêu cầu gì, yếu tố gì?)


Việc xác định các yếu tố này có ảnh hưởng lớn và có quyết định quan trọng đến các hoạt động hướng nghiệp (chung) được triển khai, cũng như các hoạt động của Hướng nghiệp Việt.


Với các cơ sở lý luận hướng nghiệp đã tìm hiểu, Hướng nghiệp Việt xác định các yếu tố tác động hướng nghiệp lên các đối tượng như mô tả bên dưới.

03.gif

 

04.gif

 

05.gif

 

2. Mô hình hoạt động tác động hướng nghiệp

Trên cơ sở mô hình nội dung tác động, cần tiến hành các hoạt động để xây dựng các nội dung và có hành động tác động lên các đối tượng cần hướng nghiệp. Để có thể xây dựng nội dung và hành động tác động lên các đối tượng, Hướng nghiệp Việt phân chia thành 3 nhóm tổng thể như sau:

  • Hệ thống phương pháp & nội dung
  • Hệ thống công nghệ
  • Hệ thống tiếp cận

Hệ thống phương pháp & nội dung: thực hiện xây dựng toàn bộ các vấn đề về khoa học – lý luận hướng nghiệp, các nội dung định hướng, thông tin, hướng dẫn hoạt động.

Hệ thống công nghệ: xây dựng hệ thống công nghệ giúp đảm bảo khả năng lưu trữ, xử lý và khai thác thông tin một cách có hệ thống, dễ dàng nhanh chóng, đáp ứng được các nhu cầu thực hiện công tác hướng nghiệp. Website www.huongnghiepviet.com nằm trong hệ thống công nghề, và là công cụ để hỗ trợ các hoạt động hướng nghiệp tổ chức bởi Hướng nghiệp Việt.

Hệ thống tiếp cận: bao gồm các hoạt động tiếp cận và tác động lên các đối tượng cần hướng nghiệp với nội dung tác động được lấy từ hệ thống phương pháp và nội dung dưới sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ.

-/-