Tổ chức triển khai hoạt động thực hiện chương trình Hướng nghiệp Việt

 

 Các nội dung triển khai hoạt động HƯỚNG NGHIỆP VIỆT:

1. Hoạt động hướng nghiệp học sinh:

            - Xây dựng và tổ chức các chương trình hướng nghiệp chuyên sâu theo các nhóm ngành nghề tại các trường THPT.

            - Tổ chức các chương trình tư vấn  hướng nghiệp – tuyển sinh tại các trường THPT, đặc biệt hướng tới tổ chức tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế khó khăn.

            - Tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp tìm nghề, tìm trường phù hợp dành cho các đối tượng có khuynh hướng học nghề ngắn hạn.

            - Tổ chức các hoạt động tư vấn trực tuyến chọn lựa ngành nghề phù hợp và tư vấn tuyển sinh.

 

2. Hoạt động hướng nghiệp sinh viên.

            - Tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng mềm dành cho sinh viên (đặc biệt chú trọng sinh viên tại các trường cao đẳng, trung cấp).

            - Hỗ trợ sinh viên tự tổ chức các hoạt động hướng nghiệp và hòa nhập môi trường lao động chuyên môn nghề nghiệp.

            - Xây dựng và phát triển các nhóm – hội nghề nghiệp.

3. Hoạt động hướng nghiệp thanh niên

            - Tổ chức các chương trình tư vấn hỗ trợ thanh niên tìm kiếm cơ hội học tập – phát triển chuyên môn nghề nghiệp.

4. Các hoạt động hướng nghiệp khác

            - Các chương trình phối hợp hỗ trợ phát triển nghề và cơ hội nghề nghiệp cho người khuyết tật.

            - Phối hợp hỗ trợ thông tin định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm cho người mới mãn hạn tù.

5. Hoạt động xây dựng nền tảng

- Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ các hoạt động tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh (website www.huongnghiepviet.com).

- Nghiên cứu các giải pháp phát triển công tác hướng nghiệp.

- Xây dựng, tổng hợp, khảo sát các số liệu thông tin phục vụ công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh.

 

 Quan điểm dẫn dắt triển khai hoạt động

- Quan điểm từ lúc hình thành Hướng nghiệp Việt là hoạt động của chúng ta cần phải liên tục, có thể tiếp cận hỗ trợ được hầu hết các em và phải thật hiệu quả. Hướng nghiệp Việt hạn chế làm hướng nghiệp theo hình thức, phong trào mà làm theo hướng chuyên sâu, có chuẩn bị và nghiên cứu rõ ràng để định hướng tốt nhất cho các em.

- Với quan điểm hiệu quả tác động hướng nghiệp cho các em làm trọng tâm, Hướng nghiệp Việt xác định không hoạt động đơn lẻ mà phối hợp với tất cả các cá nhân, tổ chức để cùng triển khai hiệu quả nhất.

- Những phương án, nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng theo hướng phải tham gia giải quyết được gốc rễ vấn đề, hoạt động bền vững, sâu rộng, chất lượng.

- Với các hoạt động mà đã được tổ chức khác triển khai tốt, cố gắng phối hợp để cùng triển khai trên hoạt động đó. Với các công việc quan trọng chưa ai tham gia giải quyết, Hướng nghiệp Việt cần huy động nguồn lực để giải quyết những vấn đề đó.

-/-