Ngành Bảo tàng học

Ngành Bảo tàng học

Đào tạo cử nhân ngành Bảo tàng học có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành Bảo tàng học, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm, đáp ứng yêu cầu xã hội.

Kiến thức ngành

- Hiểu được kiến thức về nghiệp vụ bảo tàng như: nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, tu sửa, phục chế, trưng bày, giáo dục, truyền thông bảo tàng.

- Hiểu được kiến thức về nghiệp vụ bảo tồn di tích như: nghiên cứu, đánh giá giá trị, kiểm kê và xếp hạng di tích, bảo quản, tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa.

- Nghiên cứu, nhận diện, phân loại và bước đầu giám định các loại hình cổ vật.

- Hiểu được kiến thức về nghiệp vụ di sản văn hóa phi vật thể như: nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, tư liệu hóa, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

- Vận dụng được những kiến thức nghiệp vụ trên vào lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể.

Kỹ năng chuyên môn

Có khả năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;

- Có khả năng tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản hiện vật bảo tàng.

- Có khả năng tổ chức thực hiện trưng bày, giáo dục bảo tàng ở hệ thống các bảo tàng, phòng truyền thống.

- Có khả năng tổ chức các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi, nghiên cứu, khảo sát, kiểm kê, xếp hạng và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa.

- Có khả năng tổ chức thực hiện được các hoạt động nghiên cứu, phân loại, sưu tầm, kiểm kê, tư liệu hóa, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

- Có khả năng nhận diện, phân loại và có khả năng tổ chức quản lý, giới thiệu các loại hình cổ vật ở Việt Nam.

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Bảo tàng học

Video clip liên quan Ngành Bảo tàng học

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Bảo tàng học

Trường đại học Văn Hoá TP.HCM VHS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Ngành đào tạo

7320305

Ngành Bảo tàng học

Trường đại học văn hóa Hà Nội - VHH (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã ngành  Tên ngành / chuyên ngành xét tuyển
12 7320305 Bảo tàng học