Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp cần thiết để tổ chức sản xuất, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ rau hoa quả và cảnh quan.

2. Mục tiêu cụ thể

Có kiến thức chọn tạo và nhân giống, kỹ thuật canh tác, kỹ thuật sau thu hoạch, có hiểu biết về quản lý sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm rau hoa quả.

Có khả năng nghiên cứu, tổ chức sản xuất quản lý và chuyển giao kỹ thuật.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc độc lập tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực rau hoa quả.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Video clip liên quan Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan