Ngành Xuất bản

Ngành Xuất bản

Ngành Xuất bản là ngành đào tạo mang tính chuyên môn, theo CSDL của Hướng nghiệp Việt, ngành xuất bản chỉ được đào tạo tại Học viện báo chí - tuyên truyền và được phân ra các chuyên ngành chuyên sâu hơn 

  • Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản
  • Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử

Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng làm việc tại các cơ quan xuất bản, in, phát hành sách báo, cơ quan báo chí truyền thông và văn hóa nghệ thuật; có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc các lĩnh vực trên; đồng thời, có thể tiếp tục học ở trình độ sau đại học, hoặc một số chuyên ngành khác như: báo chí, phát hành xuất bản phẩm... 

 Chương trình đào tạo gồm một số môn học đặc thù sau:

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (74 đvht):

- Chính trị học đại cương

- Pháp luật đại cương

- Xây dựng Đảng

- Cơ sở văn hóa Việt Nam

- Văn học Việt Nam (chuyên đề)

- Lôgic hình thức

- Lý luận văn học

- Mỹ học

- Phong cách học văn bản

- Tác phẩm báo chí

- Lịch sử văn minh thế giới

- .....

2. Khối kiến thức cơ sở ngành (21 đvht):

- Lý thuyết truyền thông

- Cơ sở lý luận xuất bản

- Lịch sử xuất bản sách

- Cơ sở ngôn ngữ học

- Tiếng Việt thực hành

- Soạn thảo và biên tập văn bản hành chính

- Lao động và đạo đức biên tập viên

- .....

3. Khối kiến thức chuyên ngành (58 đvht):

- Tổ chức bản thảo

- Biên tập bản thảo

- Trình bày minh họa sách

- Biên tập ngôn ngữ văn bản

- Quản lý nhà nước về xuất bản

- Quản trị doanh nghiệp xuất bản

- Biên tập sách chính trị - pháp luật

- Biên tập sách tra cứu – chỉ dẫn

- Biên tập sách văn học

- Biên tập sách giáo dục

- Phát hành xuất bản phẩm

- Đại cương về công nghệ in

- Biên tập tạp chí

- Marketing xuất bản

-/-

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Xuất bản

Video clip liên quan Ngành Xuất bản

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Xuất bản