Điểm chuẩn ngành Kinh tế phát triển

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Kinh tế phát triển

Điểm chuẩn 2021 - TTN - Đại Học Tây Nguyên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
19 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 15
Điểm chuẩn 2021 - TSN - Đại Học Nha Trang
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
35 7310105 Kinh tế phát triển A01; D01; D07; D96 20
Điểm chuẩn 2021 - KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 27.5
Điểm chuẩn 2021 - HCP - Học Viện Chính Sách và Phát Triển
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
2 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; C02 24.85
Điểm chuẩn 2021 - DTE - Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
9 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; C04; D01 16
Điểm chuẩn 2021 - DPQ - Đại Học Phạm Văn Đồng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
12 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D90 15