Thông tin trường đã được xác thực

DVB - Trường đại học Việt Bắc (*)

Địa chỉ: Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: www.vietbac.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: . ĐT: (0280)3755878.