Ngành Bệnh học thủy sản

1 Mục tiêu chung

Chương trình này nhằm đào tạo cán bộ khoa học trình độ đại học ngành Bệnh học Thuỷ sản, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn, có thể làm việc trong các cơ sở sản xuất, quản lý, dịch vụ, nghiên cứu và đào tạo về lĩnh vực bệnh học thuỷ sản.

2 Mục tiêu cụ thể

Có kiến thức cơ bản chắc chắn, có kiến thức  bản về nuôi trồng thuỷ sản, và kiến thức chuyên môn về sinh lý, bệnh lý thuỷ sản, chẩn đoán, phòng, trị và quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản.

Có kỹ năng chẩn đoán, xác định biện pháp phòng và trị bệnh ở động vật thuỷ sản.

Có khả năng nghiên cứu, xây dựng chương trình, giải pháp quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản cho một cơ sở nuôi trồng thuỷ sản.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Bệnh học thủy sản

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Bệnh học thủy sản

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Bệnh học thủy sản

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Bệnh học thủy sản