Ngành Khuyến nông

Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức và kỹ năng về khuyến nông, có khả năng làm việc tại các thành phần kinh tế, các cấp chính quyền, các tổ chức và đoàn thể xã hội liên quan đến khuyến nông.

Mục tiêu cụ thể

Có kiến thức rộng về khoa học nông nghiệp, kinh doanh và quản lý nông nghiệp; có kỹ năng tổ chức thông tin, tuyên truyền, đào tạo và tập huấn, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình, mở rộng sản xuất-kinh doanh, tư vấn và cung cấp dịch vụ cần thiết phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Khuyến nông

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Khuyến nông

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Khuyến nông

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Khuyến nông

Trường đại học Nông Lâm ( ĐH Huế) DHL (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

NGÀNH HỌC

MÃ NGÀNH

CHỈ TIÊU DỰ KIẾN

7

Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn)

7620102

20