Điểm chuẩn ngành Thú y

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Thú y

Điểm chuẩn 2021 - VLU - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
31 7640101 Thú y B00; A01; D01; C04 15
Điểm chuẩn 2021 - TTN - Đại Học Tây Nguyên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
35 7640101 Thú y A02; B00; B08; D13 15
Điểm chuẩn 2021 - THV - Đại Học Hùng Vương
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
13 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 17
Điểm chuẩn 2021 - TCT - Đại Học Cần Thơ
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
76 7640101 Thú y A02; B00; B08; D07 24.5
Điểm chuẩn 2021 - NLS - Đại Học Nông Lâm TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
2 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 24.5
36 7640101T Thú y A00; B00; D07; D08 25 Chương trình tiên tiến
Điểm chuẩn 2021 - NLN - Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7640101N Thú y A00; B00; D01; D08 16
Điểm chuẩn 2021 - NLG - Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7640101G Thú y A00; B00; D07; D08 16
Điểm chuẩn 2021 - MIT - Đại học Công nghệ Miền Đông
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
11 7640101 Thú y A06; B00; B02; C02 15
Điểm chuẩn 2021 - LNS - Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 )
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7640101 Thú y A00; B00; A01; D01 15
Điểm chuẩn 2021 - LNH - Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
19 7640101 Thú y A00; A16; B00; B08 15
Điểm chuẩn 2021 - HHT - Đại Học Hà Tĩnh
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
18 7640101 Thú у A00; B00; D07; A09 15
Điểm chuẩn 2021 - DVT - Đại Học Trà Vinh
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
36 7640101 Thú y A02; B00; B08; D90 15
Điểm chuẩn 2021 - DTN - Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
6 7640101 Thú y A00; B00; C02; D01 15
Điểm chuẩn 2021 - DTD - Đại Học Tây Đô
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
26 7640101 Thú y B00; A06; B02; C02 15
Điểm chuẩn 2021 - DKC - Đại học Công Nghệ TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7 7640101 Thú y A00; B00; C08; D07 20
Điểm chuẩn 2021 - DDU - Đại Học Đông Đô
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
4 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15  
Điểm chuẩn 2021 - DDB - Đại Học Thành Đông
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
18 7640101 Thú y A00; B00; A02 15
Điểm chuẩn 2021 - DBG - Đại học Nông Lâm Bắc Giang
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
3 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15