Thông tin tuyển sinh ngành Hộ sinh

Danh sách các trường tuyển sinh ngành 7720302

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ

hợp môn

Tổ

hợp môn

24.

7720302

Hộ sinh (chỉ tuyển nữ)

100

B00

A00

25.

7720302_02

Hộ sinh (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

42

B00

A00

26.

7720302

Hộ sinh

1

   

27.

7720302

Hộ sinh

2

   
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nam Định -
Mã ngành Tên ngành
7720302 Hộ sinh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên -
TT Tên ngành Mã ngành
7 Hộ sinh 7720302
3