Thông tin trường đã được xác thực

YHB - Trường đại học Y Hà Nội