CEO LAB #7 - Tại sao cần cả Người Tổng Quan và Người Chi Tiết để thành công?

Trong tổ chức cần người tổng quan và người chi tiết để tổ chức vận hành tốt. Người tổng quan và người chi tiết có các đặc điểm khác nhau, nhưng là bổ trợ cho nhau để quan sát sự vật, hiện tượng, công việc đầy đủ hơn.