FBNC - Ngành Quản trị kinh doanh: Cạnh tranh cao là điều tất yếu