Video Ha Blogging - Công việc hàng ngày của data analyst | bonus sự khác biệt của data analyst - engineer - scientist

Chị Hà chia sẻ thực tế công việc hàng ngày của vị trí công việc data analyst. Và qua những trải nghiệm của bản thân trong tổ chức chị Hà còn chỉ ra được cho các bạn sự khác biệt của data analyst - engineer - scientist