Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Mục tiêu đào tạo:

            Đào tạo trình độ đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất chính trị, đạo đức có ý thức phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Có sức khoẻ tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung…

Một số học phần (môn học) đặc trưng của CTĐT:


           Với 135 tín chỉ, người học sẽ trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn.

           Cùng với đó, chương trình còn trang bị những kiến thức chuyên sâu về Lịch sử Đảng và xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu công tác trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ quan, ban, ngành, trường chính trị, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Trong năm cuối, thông qua đợt đi thực tập tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, người học được trang bị kỹ năng nghiên cứu triển khai các đề tài khoa học về xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước; được làm việc; kỹ năng xử lý tình huống cụ thể trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác trong quá trình công tác.

Những nội dung trên được thể hiện trong một số học phần tiêu biểu như:

- Lý luận chung về Đảng và xây dựng Đảng

- Các Đảng chính trị trên thế giới

- Lịch sử xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Việt Nam

- Lý luận về hành chính nhà nước

- Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng

- Xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ

- Công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng

- Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

- Đảng lãnh đạo các lĩnh vực đời sống xã hội

- Công tác dân vận của Đảng

- Nguyên lý công tác tư tưởng

- Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu

- Nghiệp vụ công tác tổ chức của Đảng

- Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam

- Kiểm tra, giám sát thực thi quyền lực nhà nước

Vị trí việc làm:


            Sau khi hoàn thành chương trình học tập, sinh viên có thể công tác trong các vị trí, lĩnh vực sau:

            - Sinh viên sẽ trở thành giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường chính trị tỉnh - thành phố, các trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện - thị - thành.

- Sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội như: Ban Tổ chức; Ban Tuyên giáo; Ban Dân vận; Phòng Nội vụ; Ủy ban kiểm tra; Văn phòng đảng ủy; Văn phòng ủy ban nhân dân các cấp... từ Trung ương tới địa phương. Ngoài ra, người học tham gia làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội như: Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân...

- Sau khi tốt nghiệp, người học được trang bị những kiến thức nghiên cứu khoa học độc lập. Chính vì vậy, người học có thể tham gia nghiên cứu biên soạn các cuốn Kỷ yếu hoặc nghiên cứu viết lịch sử đảng bộ của địa phương, ban, ngành, đoàn thể...

- Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học ở các viện, trung tâm nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Video clip liên quan Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Học viện báo chí - tuyên truyền - HBT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

7

7310202

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Học viện THANH THIẾU NIÊN - HTN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành học

Mã ngành

7

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

7310202

Trường đại học nội vụ Hà Nội - DNV (Hệ Đại học) ( tin 2022)
Văn hoá học
Học tại Trụ sở Hà Nội
7229040 47 13 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310202 45 15 Toán, Vật lí, Hóa học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Học viện Chính trị Công an nhân dân - HCA (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành đào tạo/Địa bàn tuyển sinh

Mã ngành

Tổng chỉ tiêu

Chỉ tiêu theo Phương thức 1

Chỉ tiêu theo Phương thức 2

Chỉ tiêu theo Phương thức 3

Tổ hợp xét tuyển theo Phương thức 3

Mã bài thi đánh giá của Bộ Công an sử dụng để xét tuyển

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

7310202

100

 

 

 

A00, A01, C03, D01

CA1, CA2

Trường ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ (Trường Sĩ quan Chính trị) (hệ quân sự) - LCH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

* Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

7310202

1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Lý, Hóa

3. Toán, Văn, tiếng Anh