Thông tin trường đã được xác thực

KCC-Trường đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ

KCC-Trường đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ

Địa chỉ: Số 256 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Kiều, Cần Thơ

Website chính: www.ctuet.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: tuyensinh@ctuet.edu.vn

Phòng Đào tạo: 02923. 898 167

THÔNG TIN

Ngày 29 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 249/QĐ-TTg thành lậpTRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ trên cơ sở nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ. Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Các quyết định có liên quan đến quá trình phát triển:

- Quyết định số 363/QĐ.UBT.81, ngày 30 tháng 11 năm 1981 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập trường Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang.- Quyết định số 82/QĐ.UBT.87, ngày 14 tháng 4 năm 1987 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đổi tên trường Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang thành Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức tỉnh Hậu Giang.

- Quyết định số 02/QĐ.UBT.88, ngày 06 tháng 01 năm 1988 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức tỉnh Hậu Giang thành Trung tâm Đại học Tại chức tỉnh Hậu Giang 

- Từ năm 1992, chia tỉnh Hậu Giang thành hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng, Trung tâm Đại học Tại chức Hậu Giang mang tên Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ.

- Quyết định số 1674/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.