Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ KCC

Thông tin tuyển sinh Năm 2023

Mã trường KCC

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 3

Các ngành và thông tin tuyển sinh

 

Xem thông báo tuyển sinh tại đây

https://drive.google.com/file/d/14_52yOcKWPSggWiNAcicIuCpBO6lfigH/view

 

 

Nguồn tin THAM CHIẾU

https://tuyensinh.ctuet.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-2023/thong-tin-tuyen-sinh-2023-189.html