Ngành Hộ sinh

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Hộ sinh

Video clip liên quan Ngành Hộ sinh

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Hộ sinh

Trường đại học Y Dược TP.HCM - YDS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ

hợp môn

Tổ

hợp môn

24.

7720302

Hộ sinh (chỉ tuyển nữ)

100

B00

A00

25.

7720302_02

Hộ sinh (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

42

B00

A00

26.

7720302

Hộ sinh

1

   

27.

7720302

Hộ sinh

2

   
trường Đại học điều dưỡng Nam Định - YDD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Mã ngành Tên ngành
7720302 Hộ sinh
Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên) - DTY (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Tên ngành Mã ngành
7 Hộ sinh 7720302